Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 april 2014

College-akkoord Renkum: sober, maar optimistisch

Deze week werd de nieuwe gemeenteraad van Renkum geïnstalleerd. Onder leiding van D66 werd een coalitie gesmeed van GroenLinks, GemeenteBelangen, VVD en D66. D66-lijsttrekker Jasper Verstand gaf leiding aan dat proces. Hij legde daarvoor namens D66 verantwoording af in de gemeenteraad. Hieronder kun je de speech lezen, die hij daarover hield in de nieuwe gemeenteraad.

Voorzitter,

Op 19 maart jongstleden waren de gemeenteraadsverkiezingen.  Aan D66 als grootste partij de opdracht om uit maar liefst acht partijen een stabiele coalitie te vormen en bovendien recht te doen aan de verkiezingsuitslag.

Voortvarendheid was daarbij geboden. Met name vanwege het intensieve proces van de decentralisaties dat gewoon doordendert. Dit is de afgelopen dagen door meerdere mensen al gememoreerd. Maar ook los van de decentralisaties is in Renkum nog veel te doen.

Het is gelukt om snel, binnen vier weken, een coalitie te vormen van GL, GB, VVD en D66. Deze coalitie heeft een ruime meerderheid van 15 zetels. Vier partijen omdat wij zoals al eerder gezegd  een coalitie van drie partijen, met maximaal 12 zetels, niet degelijk genoeg vinden.

Het was onze inzet om een coalitieproces open, transparant en in samenwerking met alle partijen vorm te geven. Dat is ons inziens ook gelukt. In een eerste openbare bijeenkomst, vijf dagen na de verkiezingen, konden alle partijen zich uitspreken over welke partijen met elkaar zouden moeten gaan onderhandelen. De partijen hebben dat in meer of mindere mate ook gedaan. Na deze bijeenkomst was duidelijk dat D66, VVD, GB en GL met elkaar in overleg zouden gaan over een te vormen coalitie. Deze partijen hebben vervolgens twee openbare bijeenkomsten georganiseerd. Een om algemene politieke wensen van andere partijen te verzamelen en een over de aansturing van de decentralisaties. Beide bijeenkomsten hadden een ander karakter. De uitkomst van beide bijeenkomsten hebben wij waar mogelijk verwerkt in het coalitieakkoord. Ik kom daar zo op terug.

Daarnaast hebben we samen met alle andere partijen gekeken hoe we de verschillende functies in de raadscommissies, Euregio etc. kunnen invullen.

Wij vonden dat de bijeenkomsten die openbaar waren een bepaalde spanning met zich mee brachten. Het leek behoorlijk wennen aan de openbaarheid. Graag hadden wij nog meer van het proces in de openbaarheid gedaan maar daar leek nog niet iedereen aan toe. Dat hebben we gerespecteerd maar toch zijn wij van mening dat met dit proces een stap in de goede richting is gezet en is een formatie proces in de toekomst mogelijk nog opener en transparanter.

Al met al zijn we tevreden dat we in relatief korte tijd, met deze vier partijen, met dit proces, tot het voorliggende coalitieakkoord zijn gekomen.

Inhoud van het akkoord
Dan de inhoud van het akkoord.

Het bestaat uit twee delen. Een bestuursakkoord en een beleidsakkoord. In het bestuursakkoord staat hoe de coalitiepartijen de gemeente willen besturen. Die veranderende werkwijze is nodig omdat de samenleving verandert en al veranderd is. Inwoners willen, kunnen en moeten meer zelf doen. De gemeente zal haar werkwijze daar snel op moeten aanpassen. Dat is niet alleen een opgaven voor deze coalitiepartijen maar voor alle partijen in de raad en natuurlijk van het college.

Dit sluit aan op de nieuwe besturingsfilosofie die is  ontwikkeld. We zullen snel met elkaar uitvoering moeten geven aan deze nieuwe filosofie.

In het bestuursakkoord zijn verder een aantal intern gerichte uitspraken gedaan over de werkwijzen in de raad en de commissies. Hiervoor is gebruik gemaakt van de inbreng die de andere partijen tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben geleverd.

In het beleidsakkoord, wat zoveel mogelijk is geformuleerd op hoofdlijnen, zijn de in onze ogen zes belangrijkste thema’s voor de komende jaren opgenomen. Hiermee geven wij aan wat voor een gemeente wij willen zijn. Ook hierin is rekening gehouden met de inbreng van de niet-coalitiepartijen.

Een aantal voorbeelden.

  • Het CDA en de PRD hebben gepleit voor een volwaardige bedrijvencontactfunctionaris.
  • RZS voor een reserve om tegenvallers in de decentralisaties op te vangen en voor de zelfstandige gemeente.
  • De PRD voor meer toeristische activiteiten gericht op de Rijn.
  • Het CDA wilde de PGB’s handhaven en een clustering van zorg aan het Europaplein in Renkum.
  • De PvdA pleitte voor een goede en tijdige voorlichting in het kader van de decentralisaties.
  • Tot slot wordt het coalitieakkoord niet als een voldongen feit gepresenteerd maar ligt het ter vaststelling voor, hier in de raad.
  • Verder laat een  akkoord op hoofdlijnen veel ruimte voor inbreng van inwoners bij de uitvoering en ook ruimte voor de inbreng van de oppositiepartijen.

Sober, maar optimistisch
Het is een sober, maar optimistisch akkoord geworden. Sober omdat de financiële middelen zeer beperkt zijn voor de komende jaren. Optimistisch omdat we niet bij de pakken gaan neerzitten.

Er is weinig ruimte voor nieuw beleid. Bovendien is  ons  duidelijk geworden dat de bezuinigingen uit de vorige periode deels niet gerealiseerd kunnen worden. Omdat ze niet tijdig of zelfs helemaal niet in te vullen zijn. De lijst met bezuinigingen laat daarom risico’s zien. Deze risico’s zullen bij de voorjaarsnota inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast hebben we ervoor gekozen de nieuwe beleidsvoornemens pas in 2015 in te laten gaan. De financiële gevolgen hiervoor worden inzichtelijk gemaakt bij het meerjarenbeleidsplan dat in het verkiezingsjaar in september wordt behandeld in de raad.

Ondanks de beperkte financiële middelen zit er wel degelijk ambitie in het coalitieakkoord. De lasten (de OZB en de afvalstoffenheffing) voor inwoner willen we niet laten stijgen en we blijven financieel een gezonde gemeente. Er wordt een actiever economisch beleid gevoerd waarbij de toeristische kernkwaliteiten beter benut worden. Onze bijzonder leefomgeving wordt nog aantrekkelijker. Voorzieningen zoals de peuterspeelzalen en bibliotheken blijven overeind. We gaan vol voor een klimaatneutrale gemeente. En voor een gemeente die sociaal en solidair is. Die met vereende krachten de transitie en transformatie van de decentralisaties vormgeeft en daarbij inwoners zoveel mogelijk de regie in eigen handen geeft.

Dit alles kunnen we niet alleen. Naast onze inwoners hebben we daarbij ook omliggende gemeenten nodig. De samenwerking moet snel geïntensiveerd worden om een goede gemeente voor onze inwoners te blijven.

Stabiliteit
De coalitie draagt vier wethouders voor, voor het nieuwe college. Elke coalitiepartij heeft daarmee een vertegenwoordiger in het college, dat zorgt voor stabiliteit De vier wethouderskandidaten zijn Wendy Ruwhof van GL, Hermine van den Berg-van Zijl van GB, Erik Heinrich van de VVD en ondergetekende namens D66.

De wethouders gaan fulltime werken, maar krijgen parttime betaald. Dit betekent weliswaar een uitbreiding van de capaciteit van de wethoudersformatie, maar vooral gelet op vele extra taken die in het kader van de decentralisaties naar de gemeente komen, is dat ook zeker nodig. Bovendien vinden wij dat de wethouders meer dan tot nu toe, naar buiten moeten. Naar de inwoners, naar de ondernemers, naar de provincie etc. Ze moeten contacten leggen, luisteren, stimuleren en ook meer subsidies binnenhalen voor onze gemeente.

Vanavond ronden we de formatie af en kan het nieuwe college aan het werk. Ik vertrouw op een goede samenwerking in de raad; met coalitiepartijen en oppositiepartijen. Maar bovenal in goede samenwerking met onze inwoners.