Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 juni 2017

Krachten bundelen

Coen van Dijk schreef een opinie artikel over de leefbaarheid in het dorp Wolfheze naar aanleiding van het artikel ‘Langzaam sterft het dorp’ in de Gelderlander van zaterdag 17 juni jl.

Krachten bundelen

In de Gelderlander van 17 juni stond een artikel met de titel ‘ Langzaam sterft het dorp’. Het artikel is een oproep van Dorpsbelang Wolfheze aan de gemeente Renkum om in actie te komen. De kerk sluit, de kroeg is al dicht: Wolfheze houdt niets over en loopt leeg. De leefbaarheid van het dorp staat op het spel. Dhr de Graaf van het Dorpsbelang merkt op: “Weet je, de gemeente zou eens een discussie moeten voeren over welke verantwoordelijkheid zij draagt als overheid om de sociale samenhang in een dorp in stand te kunnen houden.”

En daar heeft hij wat mij betreft een punt. Het is een vraag die ons als D66 ook bezig houdt. We willen graag de leefbaarheid in onze dorpen behouden. Zonder een goede sociale cohesie komt de leefbaarheid van een dorp in het geding. Temeer omdat we steeds meer vragen van inwoners. De overheid of gemeente doet, deels gedwongen door bezuinigingen, steeds minder zelf. De inwoners moet het meer zelf doen. Op zich een goede ontwikkeling en deels ook onomkeerbaar denk ik. Maar die werkt alleen als mensen ook samen willen werken, elkaar willen ondersteunen en naar elkaar om willen kijken: een leefbaar en betrokken dorp. Ook de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol: verbinden, faciliteren en ondersteunen. Niet alles kan aan de inwoners worden overgelaten.

De discussie over de gymzaal in Wolfheze laat zien dat er in ieder geval nog veel betrokkenheid is in het dorp. Een grote groep bewoners zat op de tribune in de raadszaal om hun ongenoegen te uitten. En terecht. De communicatie over de plannen die het college heeft met de gymzaal was onvoldoende. Je kan zo’n plan niet presenteren aan de raad zonder dat je als college met alle betrokkenen hebt gesproken en hen op de hoogte hebt gebracht van je plannen. Met andere partijen hebben wij het college opgeroepen dat overleg alsnog te gaan voeren. Dat moet snel gebeuren. Onzekerheden hier lang in de lucht laten hangen is niet goed. Dit leidt tot frustratie bij alle betrokken partijen.

Maar tegelijkertijd moet ook de discussie over de leefbaarheid in het dorp gevoerd worden. Die heeft denk ik wat meer tijd nodig. Ik denk dat we als raad en ook het college dan ook de handschoen moeten opnemen die Dorpsbelang Wolfheze ons toewerpt. Ook als D66 fractie willen we daar graag samen met de bewoners van Wolfheze over nadenken en in gesprek gaan. Komende vrijdag staan we op de markt om van de bewoners zelf te horen wat zij hier van denken.

Wat zouden oplossingsrichtingen kunnen zijn? Als ik eerlijk ben lijken mij grote financiële bijdragen van de gemeente niet heel kansrijk. Ik zie wel een oplossing in een verdergaande samenwerking tussen inwoners en gemeente. Meer dan de gemeente nu doet. Een gemeente die zorgt voor begeleiding en structuur om samen aan gezamenlijke doelen te werken. Een gemeente die haar netwerk in de samenleving gebruikt om op een verrassende manier partijen bij elkaar te brengen. Samen de krachten bundelen. Dat kunnen ondernemers zijn maar ook verschillende inwoner initiatieven. Als voorbeeld de gymzaal: wat zijn de mogelijkheden voor het Dorpsbelang zelf om een rol te gaan spelen in het beheer van de gymzaal? Is er een slimme gezamenlijke ontwikkeling mogelijk van de gymzaal samen met een nieuwe ontwikkeling op de locatie van de brandweerkazerne als deze is verplaatst? Voor het openhouden van het Dorsphuis ontstaan wellicht ook kansen door samen in overleg te gaan op zoek naar creatieve oplossingen. Ik weet de antwoorden niet maar weet wel dat goed overleg en samenwerking met alle betrokkenen nodig is om dit moeilijke vraagstuk op te lossen. Een uitdaging.