Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 september 2017

Renkum kunstenaars gemeente!

D66 wil graag dat Renkum zich meer profileert als kunstenaars gemeente. We vinden dat je kansen moet grijpen om hiervoor extra geld binnen te halen. Eén van de mogelijkheden om (via de Rijksoverheid) extra geld te krijgen voor kunst en cultuur is er voor te zorgen dat een kunst- of cultuur instelling tot de landelijke cultuur basisinfrastructuur wordt gerekend. Enige tijd geleden stelden we hier schriftelijke vragen over. De volledige vragen en antwoorden vind je hieronder.

De antwoorden van het college vallen ons tegen. D66 vindt dat het college meer had kunnen doen om te kijken of ook een Renkumse kunst- of cultuurinstelling tot de landelijke basisinfrastructuur kan toe treden. Er zijn ook voorbeelden van (kleine) instellingen in Nederland waar dat wel is gelukt. Een gemiste kans. Het college geeft wel aan ‘te kunnen onderzoeken’ of dit voor de nieuwe ronde afspraken in 2021 wel gaat lukken. Dat lijkt ons de moeite waard en een kans die we moeten grijpen. We zullen dit in de komende periode zeker volgen en kijken of en wat het college hieraan gaat doen.

Voor meer informatie: Peter Kraak, raadslid D66.

De volledige schriftelijke vragen:

Op 30 maart 2017 is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 10 overige partijen het “Cultuurconvenant 2017-2020, Ministerie van OCW – Landsdeel Oost” gesloten. Het convenant is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 juli 2017, Nr. 41248
Onder deze 10 partijen bevinden zich onder meer G.S. Provincie Gelderland, B&W gemeente Arnhem en B&W gemeente Ede.
Doel van dit convenant is het versterken van de kwaliteit van de cultuureducatie, maar ook onderlinge afstemming over het cultuurbeleid 2012-2024 van deze overheden en over de (financiële) ondersteuning van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele infrastructuur van het Landsdeel Oost.
Gemeente Renkum mist bij de ondertekenaars van dit convenant, terwijl op basis van de cultuurnota en de uitvoeringsnotitie gemeente Renkum zich juist wenst te profileren als kunst- en cultuurgemeente.

In dat kader heeft D66 Renkum de volgende vragen:
1. ​Wat is de reden dat de gemeente Renkum geen partij is bij het Cultuurconvenant 2017-2020? Gaarne motivering van het antwoord.

Antwoord college:
De rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter-)nationale betekenis. De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele Basisinfrastructuur (BIS) genoemd. http://bis2017-2020.cultuur.nl/. Zie bijlage 1 voor de toewijzing van middelen.

De lokale overheden die de convenant mede ondertekenen hebben instellingen binnen hun grenzen die onderdeel uitmaken van deze basisinfra-structuur. Het gaat hierbij in Gelderland om
7 organisaties, te weten: Theater Oostpool, Het Gelders Orkest , Het Openlucht museum en Introdans, allen in Arnhem, Jeugdtheater Kwatta, Nijmegen, Kröller Möller museum in Ede, en Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Deze instellingen ontvangen gelden van het Rijk. Door ondertekening van de convenant is vastgelegd dat de lokale-, regionale en landelijke overheid subsidiering van deze instellingen gedurende 2017 tot en met 2020 een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarmee wordt ook regionaal en gemeentelijk commitment verkregen.

Binnen de gemeente Renkum bevinden zich geen instellingen die tot die landelijke infrastructuur behoren.

2.​Nu de gemeente Renkum geen partij is bij dit convenant: hoe verhoudt zich dit tot de ambitie van de gemeente Renkum om zich te profileren als kunst- en cultuurgemeente?

Antwoord college: Die ambitie blijft gelijk.

3.​Is het college het met D66 eens dat aansluiten bij dit convenant een prima mogelijkheid was geweest om (extra) gelden te verkrijgen voor bijvoorbeeld het Centrum voor landschap, kunst en cultuur i.o., zeker nu de provincie Overijssel een groot bedrag heeft ontvangen voor de Kunstvereniging Diepenheim? Beschouwt het college dit als een gemiste kans?

Antwoord college:
De inzet van middelen is bedoeld voor instellingen die behoren tot de landelijke culturele basisinfra-structuur. Dat is het te ontwikkelen Centrum voor landschap kunst- en cultuur (in dit stadium) niet. Ook zijn er binnen onze gemeente geen andere instellingen die dat predicaat hebben.Daarom beschouwen wij dit niet als een gemiste kans.

4.​Overweegt het college om alsnog te trachten partij bij dit convenant te worden, nu het convenant niet verbiedt dat nieuwe partijen kunnen toetreden?

Antwoord college:
Zonder een instelling die tot de landelijke culturele basisinfra-structuur wordt gerekend, zal toetreding van de gemeente Renkum niet van toepassing zijn. We kunnen wel onderzoeken of deelname aan de nieuwe convenant vanaf 2021 tot de mogelijkheden behoort.

5.​Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord: voor welke Renkumse activiteiten gaat het college inzet plegen om (extra) inkomsten te genereren?

Antwoord college:
Niet van toepassing.