Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 mei 2018

‘Zes dorpen, Één Renkum’

D66 Renkum zit in het nieuwe college.

Na een intensief proces van onderhandelingen, die in een prima sfeer zijn verlopen, ligt er een coalitieakkoord, waar wij ons prima in kunnen vinden.

Voor de verkiezingen hebben wij ingezet op het meest groene/duurzame coalitieakkoord ooit. Dat is gelukt! Dit akkoord is het meest duurzame ooit. Met zowel veel aandacht voor de duurzame opwekking van energie als het terugdringen van de CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld door veel intensiever bedrijven en woningeigenaren te verleiden tot duurzame maatregelen.

Er is een groot tekort aan woningen. Met de nieuwe afspraken gaan we nog sneller bouwen en zorgen we voor nieuwe woningen voor starters en voor nieuwe woningen voor ouderen. En dat allemaal gasloos. Inpassing in onze groene omgeving is daarbij wel belangrijk.

Het onderhoud van het groen en wegen is de laatste jaren onvoldoende geweest. We gaan hierin nu extra investeren.

We gaan door met de intensievere samenwerking met onze ondernemers. Ondernemers krijgen nog meer ruimte, we werken aan nog sterkere winkelgebieden en we gaan veel meer inzetten op recreatie en toerisme.

Al jaren willen we dat Renkum een echt kunstenaarsdorp wordt. Wij zijn blij dat in het coalitieakkoord hierover nu duidelijke afspraken zijn opgenomen.

Bij milieuhinder, zoals bij Parenco, nemen we, ook als we niet het bevoegd gezag zijn voor afgegeven milieuvergunningen, de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een oplossing.

Op het gebied van Welzijn en Zorg gaan we veel meer naar de inwoners toe. We hebben meer oog voor initiatieven uit de samenleving. Dat komt onder andere tot uiting in veel meer samenwerking met dorpshuizen en ontmoetingsplaatsen.

Wij zijn dan ook blij in het coalitieakkoord veel terug te vinden van ons eigen programma. Goed wonen, goede zorg, goed ondernemen. En dat alles duurzaam.

Als we naar de toekomst kijken, zien we meer taken op ons afkomen. Taken die we nu nog niet of niet naar behoren aanpakken, terwijl het voor een groot deel om wettelijke taken gaat: de Omgevingswet, Uitvoeringsprogramma Klimaatneutraaal 2020, Integraal Veiligheidsbeleid, digitale dienstverlening, informatieveiligheid, beschermd wonen en de doordecentralisatie van taken in het Sociaal Domein. Dit alles vraagt veel van de gemeentelijke organisatie; de werkdruk is hoog. Zoals in het coalitieakkoord staat, willen we voor het einde van 2018 zicht hebben op een bij onze gemeente passende organisatie. Ook de werkdruk voor de wethouders is hoog. Werkweken van zestig tot zeventig uur zijn de afgelopen jaren geen uitzondering geweest. Is het dan reëel om wethouders voor 75% uit te gaan betalen zoals de oppositie voorstelt? Wij vinden van niet.

We hebben ervoor gekozen om alle voorzieningen (waaronder zwembad en bibliotheek) overeind te houden, om als gemeente zelfstandig te blijven en om extra te investeren in onder andere groen en wegen. De overheid delegeert veel taken, maar heeft ook veel bezuinigingen ingebouwd. De gemeente zal dus zelf moeten zorgen voor extra inkomsten. Wij zagen geen andere oplossing dan het verhogen van de OZB. Een verhoging die ertoe leidt dat de OZB voor de inwoners van de gemeente Renkum met gemiddeld € 2,00 per maand omhoog gaat. Een verhoging die misschien niet nodig is als we straks meer middelen van het rijk ontvangen.

Het coalitieakkoord is hier beschikbaar