Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 juli 2018

Voorjaarsnota 2018 tegen het licht gehouden

De aanpak van veel zaken in de Voorjaarsnota 2018 is wat D66 Renkum betreft op dit moment te reactief van aard. D66 Renkum wil enerzijds meer visie zien en anderzijds meer informatie krijgen over maatregelen die zijn getroffen om de kosten in de hand te houden. Ook moet er meer grip op en inzicht in de effecten komen van alles wat de gemeente doet en uitgeeft.

De Voorjaarsnota 2018 is volgens D66 Renkum inmiddels enigszins achterhaald. Een raadsbrief met alle financiële bijstellingen tot nu toe bevestigt dat. Makkelijk wordt het niet. Vooral de opgave binnen het sociaal domein is aanzienlijk. D66 Renkum verwacht dat het nieuwe college voortvarend aan de slag gaat met de grote opdrachten die daar liggen. Door de open-einde-regelingen in de Jeugdwet, WMO en Participatiewet is het namelijk nooit helemaal zeker welke risicoʼs er worden gelopen.

Het personeelsbudget is in de ogen van D66 Renkum ook een grote uitdaging. Nog dit jaar moeten er grote stappen worden gezet en belangrijke keuzes worden gemaakt. Dit vraagt om een actieve en positieve inzet van de hele gemeentelijke organisatie. Daarbij is er behoefte aan een duidelijke visie op de gemeente die we met elkaar willen zijn. Volgens D66 Renkum is er dan een volledig nieuwe manier van werken nodig om bestaande en nieuwe taken te kunnen blijven uitvoeren.

De kosten van het doelgroepenvervoer rijzen de pan uit, of het nu bij het leerlingenvervoer is of bij onze deelname aan de BVO DRAN. Hier moet anders naar worden gekeken. D66 Renkum wil veel meer inzetten op beter toegankelijk openbaar vervoer en samenwerken met andere regioʼs zoals Wageningen en Ede.

Ten slotte ligt er een uitdaging ten aanzien van de bijzondere bijstand, waar de kosten voor onder beschermingsbewind plotseling hoog oplopen. Ook hier moet de gemeente actief bekijken of er andere keuzes gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een eigen dienst beschermingsbewind.

Doelen stellen, effecten meten, steeds de vinger aan de pols houden en keuzes durven maken en bijsturen. Daar wil D66 Renkum voor gaan.
De uitdaging voor de komende jaren is het vinden van een goede balans tussen financieel, inhoudelijk en toekomstbestendig beleid.

Er is een nieuw ambitieus college met vier wethouders en er is een nieuwe ambitieuze gemeenteraad. D66 Renkum ziet dan ook uit naar het bespreken van de Perspectiefnota in september waar de uitwerkingen van het coalitieakkoord “Zes dorpen, ​Één ​Renkum” te zien zullen zijn.