Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Raadsvergadering 30 juni: Voorjaarsnota en Perspectiefbrief

Op woensdag 30 juni was er een lange raadsvergadering waar onder andere de Voorjaarsnota en de Perspectiefbrief op de agenda stonden. Tijdens deze vergadering, die hier is terug te kijken, stond centraal wat de gemeente het komende jaar gaat doen met het gemeentegeld. Daar geeft de Voorjaarsnota van het college van burgemeester en wethouders een antwoord op. De huidige financiële situatie van de gemeente wordt onder de loep genomen en er worden (nieuwe) prioriteiten bepaald. Dat gebeurt met de Perspectiefnota of -brief waarin de ambities uit het coalitieakkoord staan uitgewerkt met daarbij een financiële vertaling. De raad mag vervolgens wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. Het college werkt deze zaken uit tot een begroting, die in het najaar wordt behandeld. Er worden dan in principe alleen nog beperkte bijstellingen gedaan binnen de eerder afgesproken kaders. Het opstellen van een goede Voorjaarsnota is dus belangrijk en, zeker gezien de huidige financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt, een uitdaging.

Tijdens de vergadering van 30 juni leverden alle fracties in een bijdrage over de Perspectiefbrief en de Voorjaarsnota. Namens D66 Renkum sprak fractievoorzitter Danielle Bondt in haar bijdrage de volgende tekst uit:

Perspectief voor iedereen

Met deze Perspectiefbrief behandelen we na een moeilijke tijd een perspectief voor de toekomst van onze gemeente, oftewel.. Perspectief op toekomst. Zoals perspectief op herstel en werken aan een perspectief. Dat betekent perspectief voor iedereen, niemand uitgesloten. D66 laat niemand vallen! En ja: lastige keuzes, gelet op de beperkte financiële middelen, die blijven echt nodig! Perspectief betekent ook, zoals gebruikelijk in de schilderkunst, dat het platte vlak diepte krijgt, driedimensionaal wordt en een werkelijk mooi vergezicht wordt. Passend binnen onze kunstenaarsgemeente zou ons inziens dan ook het komend jaar de benoeming van een dorps beeldende kunstenaar zijn. Die kunstenaar kan letterlijk perspectief geven aan Renkum.

Inclusie

D66 merkt dat er groepen inwoners zijn die buiten de boot vallen. Wij willen zorgen voor een inclusieve samenleving. Het moet niet zo zijn, dat mensen met een beperking niet op de bus kunnen stappen of diverse winkels ontoegankelijk zijn en stoepen niet toegankelijk zijn voor een rolstoel of rollator. Onlangs hebben we dit gezien bij de aanleg van de Wolfhezerweg. D66 heeft daarom een motie gemaakt: Toegankelijkheid moet de norm zijn en ontoegankelijkheid de hoge uitzondering. D66 laat niemand vallen. We zijn benieuwd hoe het staat met de uitvoering van de motie de Renkumse sleutel. D66 vindt dat wij kinderen met Taalachterstand laten vallen. Ook Volwassenen die extra taalondersteuning nodig hebben zijn in een zwart gat gevallen. Zowel het Taalhuis als de Voorleesexpress zijn gestopt. Dit heeft al te lang geduurd en baart ons zorgen. Graag antwoord van de wethouder.

Onderwijs

Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen in de samenleving zich al in het onderwijs aftekenen. Zo zijn laaggeletterden en laagopgeleiden minder goed in staat informatie te vinden over werk of gezondheid en hebben zij vaak moeite met het gebruik van computers en smartphones. Voor laaggeletterden en laagopgeleiden blijkt de Coronaperiode hierdoor extra moeilijk. Ook kinderen in Renkum raakten soms letterlijk uit beeld bij hun school omdat ze thuis niet de middelen en mogelijkheden hadden om digitaal aan te haken op het online onderwijs. Goed onderwijs in een veilige, sociaal-rijke leeromgeving is de sleutel tot het tegengaan van deze vormen van kansenongelijkheid. Iedereen moet binnen een veilige, goede leeromgeving evenveel kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het moet daarbij niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Het zou daarom goed zijn als er bijvoorbeeld extra begeleiding komt voor brugklassers van deze gezinnen, georganiseerd door Renkum voor Elkaar. Meestal krijgen allochtone kinderen een lager schooladvies en vallen zij met name in het begin van die brugperiode uit, omdat ze niet genoeg thuis begeleid kunnen worden. Graag antwoord van de wethouder. D66 zal zich dan ook binnen beperkte financiële mogelijkheden blijven hardmaken voor het bevorderen van taalonderwijs, het behouden en bouwen van goede schoolgebouwen en de bibliotheek.

Omgevingswet / wonen

Actuele plannen laten zien dat het in Renkum niet eenvoudig is een balans te blijven vinden tussen de mogelijkheden die landschap, natuur, groen en het klimaat bieden en dat wat activiteiten als wonen, bedrijvigheid, verkeer, toerisme, recreatie en energieopwekking daarbinnen vragen. Voldoen aan de minimale eisen die de omgevingswet stelt als uitgangspunt dat kan, mits aan de voorkant voldoende duidelijkheid wordt geschapen wat er specifiek voor Renkum dan wel en niet mogelijk is . De natuur en het landschap zijn voor D66 belangrijke factoren waar altijd rekening mee moet worden gehouden. Maar we moeten wel zorgen, dat de woningmarkt in Renkum niet stagneert. D66 vindt, dat er nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor onze jongeren en de starters op de woningmarkt.

De afgelopen weken heeft de Raad kunnen reageren op de 42 dilemma’s voor de  Omgevingsvisie. Op welke wijze wij samen met inwoners de Omgevingsvisie willen inrichten is een belangrijke opgave voor ons allen. Daar komen wij stevige dilemma’s tegen: tenslotte worden wij omringd door Natura 2000 gebieden en het Gelders Natuur Netwerk. Dat bepaalt onze groene gemeente. D66 blijft benadrukken dat de nodige actie moet worden gezet om te zorgen voor een duurzaam en klimaatneutraal Renkum, liefst voor 2040. Alle initiatieven om dat te bereiken moeten omarmd worden. Wij staan positief ten opzichte van de plannen in het kader van de Regionale Energie Strategie, de RES. D66 blijft ook hameren op de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de stuw Driel. Dit helpt bij het realiseren van een klimaat neutrale gemeente.

Afsluitend

Wij gaan akkoord met het geadviseerd beleid in de Perspectiefbrief.

Wij signaleren een kansenongelijkheid en hebben tevens zorgen over nieuwe taken zoals de nieuwe wet inburgering en vragen ons echt af of het budget wel toereikend is. Het Rijk hanteert het zelfde budget maar eist wel meer uren onderwijs en wij vrezen dat dit net als bij het Sociaal Domein een knelpunt gaat worden. Graag horen wij van de budgethouder hoe zij hier tegen aankijkt.

D66 is voor een goede samenwerking, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Echter de controle en sturing op regionale Gemeenschappelijke regelingen geeft zorgen.

Laten we echter met z’n allen positief en gematigd optimistisch de toekomst tegemoet gaan, want we hebben een moeilijke periode goed doorstaan.