Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

(Overheids)participatie is geen toverwoord maar een goed proces. We leren van de projecten die we tot nu toe gedaan hebben en zetten deze vorm van werken door in andere projecten. Voorbeelden zijn 4 Landgoederen op de helling en de centrumplannen Doorwerth en Renkum.

De gemeente is bereikbaar, communiceert goed en duidelijk wat ze wil doen en betrekt alle partijen er tijdig bij. Het college en de raad zitten niet alleen in het gemeentehuis te vergaderen, maar komen buiten en weten wat er speelt. Ze zijn toegankelijk en inwoners weten hen te vinden. Harde tegenstellingen in de raad en tussen coalitie en oppositie worden voorkomen. De coalitievorming is zoveel als mogelijk een openbaar proces.

Veranderingen, waaronder het overhevelen van taken naar gemeenten, brengen met zich mee dat een gemeente steeds meer zelf moet doen. We zitten in Renkum aan de toppen van ons kunnen. We willen een kwalitatief betere en minder kwetsbare organisatie en een sterk en zichtbaar bestuur. D66 wil kijken of verdergaande samenwerking met ons omliggende gemeenten kan leiden tot een betere overheid voor onze burgers. D66 wil ook maatwerk voor Renkum, maar dat is soms lastig, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad goed en tijdig betrokken wordt bij besluiten die in samenwerkingsverbanden worden genomen. D66 wil de inwoners meer betrekken bij de politiek. Dat doen we door zelf regelmatig de straat op te gaan en te horen wat inwoners denken en vinden van hun dorp. Initiatieven die de betrokkenheid van de inwoners bij de vergaderingen van de raad en commissies vergroot ondersteunen wij. Inwoners moeten ook zelf onderwerpen op de agenda voor de raad en commissies kunnen zetten.

Dit gaan we doen:

  • We stellen een inwonerpanel in van minstens 1000 inwoners uit onze dorpen. Zij kunnen door college en raad worden bevraagd op verschillende onderwerpen.
  • Er wordt een gedegen studie gedaan om te bepalen hoe de gemeentelijke organisatie kwalitatief verbeterd kan worden en de kwetsbaarheid kan worden verminderd. Daarbij wordt meegenomen wat de voor- en nadelen zijn van een nog intensievere samenwerking met andere gemeenten. Ook wordt de bereidheid van de omliggende gemeenten voor samenwerking met Renkum onderzocht. Er zal een discussie plaatsvinden in de raad over de toekomst van de gemeente. Aan de hand daarvan worden verdere stappen gezet.
  • We verbeteren de loketfunctie, zowel fysiek als digitaal, van de gemeente. Als iemand met een initiatief komt bij de gemeente dan zorgt de gemeente er voor dat alle benodigde diensten gecoördineerd worden door één persoon. Deze is aanspreekpunt voor de initiatiefnemer en ontzorgt hem/haar.
  • We verbeteren de website en zetten de gemeentelijke staatsalmanak online. Maak voor iedereen inzichtelijk welke afdeling waarover gaat, maak rechtstreeks zakelijke contactgegevens van de behandelende ambtenaren en contactpersonen openbaar.
  • We houden in de communicatie rekening met laaggeletterdheid voor optimale beschikbaarheid van de informatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018