Steun ons en help Nederland vooruit

Groen en milieu

De identiteit van de gemeente wordt gevormd door de unieke verbondenheid van onze dorpen met het groen; in de dorpen, op de landgoederen, de bossen, heiden en de uiterwaarden.

Groen verhoogt het wooncomfort. Het onderhoud van het groen is de laatste jaren onvoldoende geweest. D66 vindt dat hierin extra geïnvesteerd moet worden. Daarmee kan onkruid beter worden bestreden en kan in wijken voor meer aantrekkelijk en afwisselend groen worden gezorgd. Groepen die zelf groen onderhouden worden blijvend ondersteund.

De landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met Renkum. De gemeente stelt een visie op over de ontwikkeling van de landgoederen. Extra geld is nodig voor verbetering van beheer en onderhoud. Een belangrijke bijdrage moet komen van de provincie, fondsen en economische dragers.

Biodiversiteit, de verscheidenheid van planten en dieren, is essentieel voor een gezond leefmilieu. De gemeente moet blijven werken aan een sterke biodiversiteit en initiatieven op dit vlak ondersteunen. Een goed voorbeeld is het succesvolle akkerrandenbeheer.

D66 staat voor een diervriendelijk gemeentebeleid. Wij willen dat dierenwelzijn wordt opgenomen in een wethoudersportefeuille en vastgelegd wordt in een nota dierenwelzijn.

Door klimaatverandering en de opwarming van de aarde wordt groen in onze dorpen steeds belangrijker. Groen helpt mee de extremen door klimaatverandering te verzachten. Een omgeving met veel groen geeft minder wateroverlast bij hevige regen en voorkomt extreem hoge temperaturen.

Wateroverlast – als gevolg van klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige regenbuien – kan ook voorkomen worden door de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. Renkum heeft dit de afgelopen jaren al gedaan en we willen hier voortvarend mee doorgaan. Dit betekent dat we de inwoners meer stimuleren om regenwater af te koppelen, zodat het elders (in tuinen of openbaar groen) wordt opgevangen. We onderzoeken of een financiële prikkel (bijvoorbeeld via differentiatie in de rioolheffing) hierbij kan helpen.

Dit gaan we doen:

  • De acht saaiste plekken van Renkum in de komende vier jaar opknappen en aantrekkelijker maken. Daartoe worden via een publieksprijsvraag per jaar twee plekken geselecteerd.
  • De gemeente gaat meehelpen om financiële dragers te zoeken voor het instandhouden en ontwikkelen van de landgoederen.
  • De gemeente klimaatbestendig maken door verder te gaan met het afkoppelen en bergen van regenwater voorkomen we droogte en wateroverlast.
  • Biomassa die ontstaat door bijvoorbeeld het maaien van grasbermen zoveel mogelijk laten verwerken tot duurzame producten.
  • Het onderhoud van het groen verbeteren, het moet minimaal voldoen aan de door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus.
  • Ecologisch beheer stimuleren om de biodiversiteit te vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018