Steun ons en help Nederland vooruit

Maatschappelijke participatie

In de gemeente Renkum hebben te veel mensen geen werk. Veel van hen willen wel werken. D66 vindt dat de gemeente meer moet doen om bijstandsgerechtigden sneller aan het werk te krijgen. Betaald werk is het beste middel tegen armoede en voorkomt sociale isolatie.

De prikkel om aan het werk te gaan moet worden verhoogd. Naast de gemeente hebben ondernemers en andere werkgevers hierin ook een belangrijke rol. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door een goede begeleiding en het ontzorgen van werkgevers vanuit de gemeente moet het voor hen makkelijker worden om mensen met een bijstandsuitkering (tijdelijk) in dienst te nemen. De bijstand moet een springplank worden naar een baan.

Financieel moet er ook een prikkel zijn. Door de jaren heen zijn er veel regelingen in het leven geroepen om bijstandsgerechtigden (of mensen met een inkomen tot 120 % daarvan) te ondersteunen. Dit kan tot gevolg hebben dat het minder aantrekkelijk wordt om te gaan werken, omdat geen beroep meer kan worden gedaan op deze regelingen. Daarom moeten de bestaande regelingen worden doorgelicht. D66 vindt dat de gemeente, indien mogelijk, hier iets aan moet doen, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om te werken.

D66 pleit er verder voor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om te experimenteren met stimulerende regelingen. Minder voorwaarden en verplichtingen, minder controle en daardoor meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de bijstandsgerechtigde zelf. Dit kan mensen stimuleren om zich te ontwikkelen en aan het werk te komen.

D66 ondersteunt de ingezette lijn voor een lokale invulling van werk voor de voormalige Permarmedewerkers.
In Renkum zijn ook mensen die zo weinig te besteden hebben dat hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving onder druk staan. Goede voorlichting over wat de gemeente in huis heeft om hen te helpen is heel belangrijk. Ook hier wordt de verbinding gezocht met onderwijs, (schuld) hulpverleners en verenigingen om te kijken hoe we de nood van deze mensen kunnen verlichten.

Dit gaan we doen:

  • Samenwerken met ondernemers en andere werkgevers om mensen met een uitkering aan het werk te krijgen.
  • D66 stimuleert sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.
  • Ondernemers en andere werkgevers verleiden en ontzorgen om stage- en werkervaringsplaatsen te creëren voor (kwetsbare) jongeren. Daartoe komt er overleg tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om een match te maken tussen vraag en aanbod.
  • Een onderzoek door de Rekenkamercommissie naar welke regelingen er zijn ten behoeve van bijstandsgerechtigden en mensen met een inkomen tot 120 % daarvan, het gebruik van die regelingen, wat voor gevolgen ze hebben voor de inkomens van deze mensen, en een vergelijking met soortgelijke groepen en regelingen in de ons omringende gemeenten. Onderzocht moet worden wat de effecten zijn van (meer) inkomen uit werk en wat hieraan gedaan kan worden.
  • Als mensen in de bijstand een taalachterstand hebben moeten zij ondersteuning krijgen om hun taalvaardigheid te verbeteren. D66 gaat zich inzetten op het signaleren van taalachterstand van deze mensen en op de ondersteuning om hun taalvaardigheid te verbeteren. Dit vergroot hun kans op werk. Het taalhuis van de bibliotheek Veluwezoom speelt hierin een belangrijke rol.
  • We volgen de landelijke experimenten met de bijstand. Zinvolle en wettelijk mogelijke zaken nemen we over. Als er binnen de wet mogelijkheden zijn om met minder bureaucratie de bijstand uit te voeren, staan we daarvoor open.
  • Via goede voorlichting en tijdige signalering van armoede helpen en mogelijkheden bieden om deel te nemen aan activiteiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018