Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

De komende jaren is er nog volop behoefte aan nieuwe woningen. Er moet goed worden bekeken welke huizen waar worden gebouwd en ervoor worden gezorgd dat ze zorgvuldig worden ingepast in de bestaande omgeving.

D66 wil vooral zorgen voor meer woningen voor gezinnen in verschillende prijsklassen. Daarnaast moet ruimte worden geboden voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Veel ouderen kunnen door veranderende regelgeving niet meer naar een verzorgingstehuis. Voor hen en voor mensen die beschermd wonen moeten meer levensloopbestendige alternatieven gebouwd worden. Nieuwe woningen moeten energieneutraal zijn en zonder gasaansluiting.

De bedrijventerreinen Hes West en Klingelbeek moeten worden getransformeerd naar een woonwijk, waar kleinschalige bedrijvigheid mogelijk is. De kwaliteit van het hele gebied staat voorop, het wordt een levendig gebied waar ook plaats is voor de kunstenaars van Scarabee. Renkum moet voor de realisatie samen met Arnhem optrekken.

D66 wil voortvarend verder met de plannen voor het centrum van Doorwerth. De school en de daarbij behorende woningen moeten zo snel mogelijk worden gebouwd, zodat ook het centrale ontmoetingsplein aangelegd kan worden. Dat geldt ook voor de plannen in het centrum van Renkum. Voor de financiering daarvan is afgesproken dat er extra woningen worden gebouwd.

D66 is tegen woningbouw op het Europaplein. De gemeente werkt mee aan de bouw van extra woningen voor ouderen op het terrein van Het Schild in Wolfheze. In Heelsum wordt de voormalige verzorgingsflat Heidestein geschikt gemaakt voor wonen. Nieuwe bebouwing in het gebied van de Heelsumse beek wordt niet toegestaan.

De Weverstraat in Oosterbeek blijft een winkelstraat en wordt opnieuw ingericht. Het stuweiland in de Rijn bij Doorwerth moet toegankelijk blijven voor bezoekers. Verder werkt de gemeente mee aan een uitbreiding van de Heveahaven en de bijbehorende kleinschalige camping.

In 2017 is het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht geworden. Dat verdrag verplicht gemeenten werk te maken van het toegankelijk maken van gebouwen, trottoirs, wandelpaden, sportaccommodaties en dergelijke voor mensen met een beperking. D66 wil dat de gemeente zich daaraan houdt.

De omgevingswet

De gemeente moet zich pro-actief voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2020). Deze wet bundelt de regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, water, natuur). Door deze wet verandert er veel, niet alleen voor college en raad, maar ook voor de inwoners. Een tijdige en gerichte voorlichting acht D66 noodzakelijk. Een integrale aanpak met waterschappen, veiligheidsregio, dorpsplatforms, belangenorganisaties bij het opstellen van plannen is voor D66 het uitgangspunt. Een keer per jaar wordt een zogenaamde ‘ophaaldag/avond’ georganiseerd om per dorp te praten over (on)gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit gaan we doen:

  • D66 wil meer (nieuwe) huizen voor starters en gezinnen, maar zeker ook voor ouderen, die niet langer terecht kunnen in een verzorgingstehuis en dus langer zelfstandig moeten wonen.
  • Ruimte geven om bestaande ontwikkellocaties sneller te realiseren.
  • Hes-West en Klingelbeek mogen ontwikkeld worden tot woonwijk met ruimte voor ondernemen. Zwaardere bedrijvigheid kan verplaatst worden naar bedrijventerrein Veentjesbrug.
  • Voor de levendigheid van Wolfheze is het goed dat er extra woningen worden gebouwd. Er moet daarom snelheid worden gemaakt met bouwen op het terrein van Willemsen Naaldhout en Pro Persona.
  • De gemeente treedt actief in overleg met eigenaren van leegstaande panden. Waar nodig neemt de gemeente het initiatief voor transformatieplannen.
  • We willen niet meer bedrijventerreinen. Als bedrijventerreinen niet kunnen worden gevuld gaat de gemeente actief op zoek naar een andere invulling.
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor de bouw van ‘tiny houses’ ten behoeve van jongeren en starters.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018