Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Bij de uitvoering hiervan staat de inwoner centraal. De gemeente laat zich leiden door de vraag om hulp: wat heeft iemand nodig om zijn of haar leven weer op orde te krijgen? En preventie: door problemen in een vroeg stadium te herkennen en ernaar te handelen kan erger worden voorkomen. De uitvoering moet met zo min mogelijk regels en bureaucratie gaan. De gemeente moet in opdracht van het Rijk met minder geld voldoende zorg leveren, dus mogen ook de kosten niet de pan uitrijzen.

De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Voor ouderen betekent dit wonen dicht bij voorzieningen en dat de woning en woonomgeving goed toegankelijk zijn. Voor mensen met een aandoening kan dit betekenen dat de omgeving meer overlast ervaart en dat een goede afstemming nodig is met maatschappelijke organisaties, de buurt en de politie. Een effectieve aanpak in het sociale domein kan niet zonder een integrale aanpak.

Ouderen

D66 vindt het fijn dat er zoveel vitale ouderen in onze gemeente zijn. Vitale ouderen willen sporten, een studie volgen, werken, vrijwilligerswerk doen etc. Ze zijn waardevol voor onze samenleving. Ook zij maken gebruik van onze voorzieningen. D66 wil alle ouderen blijven stimuleren gebruik te maken van voorzieningen die op hun maat zijn toegesneden. Investeren in de vitaliteit en de kracht van ouderen betaalt zich ook nog eens terug in lagere zorgkosten.
Het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig woont neemt de komende jaren snel toe. Als het dan echt niet meer gaat is er geen vangnet meer, de verzorgingshuizen zijn verdwenen. Ook wonen veel ouderen alleen. Eenzaamheid onder ouderen is een serieus probleem dat extra aandacht vraagt. De gemeente moet de ouderen zelf naar hun mening vragen om te weten wat nodig is en om goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Uit onderzoek en praktijkervaringen komt naar voren dat de combinatie (jonge) kinderen en ouderen goed werkt. D66 zoekt naar mogelijkheden om kinderopvang, onderwijs en ouderenactiviteiten te combineren. Bijvoorbeeld door huisvesting van ouderen, kinderopvang en school in elkaars nabijheid te brengen. Ouderen blijven zo betrokken bij de maatschappij en het voorkomt eenzaamheid.
Mantelzorg wordt steeds belangrijker en is niet altijd vrijwillig. Daarom mag de komende jaren extra aandacht aan mantelzorgers worden gegeven.

Jongeren

Voor jongeren moeten er voldoende plekken zijn in onze dorpen om buiten te spelen of om te hangen. Uiteraard moet overlast naar anderen daarbij zoveel mogelijk voorkomen worden.
Als jongeren problemen hebben dan willen we dat die worden aangepakt. D66 wil daarbij een vraaggerichte aanpak. De gemeente gaat in overleg met onderwijs- en zorginstellingen en met de jongeren zelf en stemt af wat zij nodig hebben voor het juiste onderwijs en de goede zorg. D66 wil dat kinderen dicht bij hun huis onderwijs kunnen volgen, wat hun leer- of ontwikkelbehoefte ook is. Ook als kinderen extra zorg nodig hebben zijn wij er voorstander van dat dit zo dicht mogelijk bij huis voorhanden is. Voor al deze punten is samenwerking tussen de basisscholen essentieel.
D66 is voor kindcentra: integrale voorzieningen voor een optimale ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.
De overgang als je 18 jaar wordt van zorg via de Jeugdwet naar zorg via de WMO is een grote overgang voor soms kwetsbare jongeren. De gemeente moet hier oog voor hebben en er coulant mee omgaan.

Dit gaan we doen:

  • Goede en snelle communicatie en informatievoorziening vanuit het Sociaal Loket. En een verbeterde en speciaal op ouderen gerichte communicatie over welke mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen.
  • In de toegang tot zorg via de gemeente moet de zorgvrager sterker komen te staan. Er moet meer aandacht komen voor het inschakelen van de onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • Een onderzoek naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare ouderen dicht bij winkels en gezondheidszorg en met ontmoetingsruimten.
  • Goede ondersteuning van mantelzorgers, afgestemd op hun individuele behoeften. Er wordt meer gedaan op het gebied van respijtzorg, zodat mantelzorgers ook op adem kunnen komen.
  • Kinderen, jongeren en ouderen meer met elkaar in contact brengen en verbinden.
  • Meer invloed van en overleg met ouderen over wat er nodig is om zo gezond mogelijk, veilig en zelfstandig te wonen.
  • Meer vertrouwen in zorgprofessionals waarmee wordt samengewerkt en zo min mogelijk papieren rompslomp en controledrang.
  • We spannen ons in om goed onderwijs en goede zorg voor kinderen en jongeren te leveren dicht bij huis.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018